Zmiany w przepisach

Kompendium nowelizacji przepisów związanych z epidemią koronawirusa (COVID-19) w Polsce. Sprawdź nowe przepisy.

Gwarantujemy zgodność z przepisami

Jako producent systemu ERP enova365 na bieżąco śledzimy zmiany oraz projekty zmian w przepisach w każdej sytuacji. Naszym Klientom gwarantujemy aktualizację oprogramowania związane z nowelizacjami dotyczącymi tzw. „tarczy antykryzysowej”.

enova365 to system ERP zawsze zgodny z przepisami. Klientom z ważną gwarancją na oprogramowanie niezwłocznie udostępniamy aktualizacje systemu dostosowanego do bieżącej sytuacji gospodarczej i prawnej w Polsce. Wszyscy Użytkownicy enova365 pracują spokojni o wymogi prawne stawiane przed oprogramowaniem ERP.

Najnowsze zmiany w przepisach wprowadzone w enova365 związane z tarczami antykryzysowymi i finansowymi

 • Zasiłek opiekuńczy
  Umożliwiono odnotowanie informacji o kwarantannie na nieobecności „Zwolnienie opieka (ZUS)”. Na formularzu nieobecności „Zwolnienie opieka (ZUS)” dodano parametr „Kwarantanna”, w którym można wskazać jedną z opcji: Nie dotyczy, Kwarantanna, Izolacja domowa, Kwarantanna – sanepid, Kwarantanna – przekroczenie granicy.
 • Import z PUE
  Obsłużono import z PUE informacji o kwarantannie oraz izolacji domowej ubezpieczonego. Na nieobecności Zwolnienie chorobowe w polu Kwarantanna dodano nowe opcje: Kwarantanna oraz Izolacja domowa. Informacja z PUE o kwarantannie/izolacji domowej będzie importowana jako nieobecność „Zwolnienie chorobowe”, dla której parametr „Kwarantanna” przyjmie wartość „Kwarantanna” bądź „Izolacja domowa.
 • Podstawa zasiłku
  Dodano możliwość odnotowania w kartotece pracownika, czy został złożony wniosek o przeliczenie podstawy chorobowej obniżonej ze względu na COVID-19. W kartotece pracownika na zakładce Etat/Inne dane w sekcji „Podstawa chorobowego” został dodany parametr: „Wniosek o przeliczenie podstawy ze względu na COVID-19”. Przeliczenie podstaw chorobowych, które zostały ustalone przed dniem 9 października 2020 nastąpi, jeżeli parametr zostanie ustawiony na „TAK”.

Zmiany, na które enova365 jest gotowa od 1 stycznia 2021 roku

 • Pracownicze Plany Kapitałowe
  Od 1 stycznia 2021 roku obowiązek przystąpienia do programu obejmie kolejną grupę firm. Będą to przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 20 osób oraz sektor finansów publicznych.
 • Raportowanie umów o dzieło
  Od 1 stycznia 2021 roku wszyscy płatnicy składek, którzy mają podpisane umowy o dzieło, będą musieli zgłosić je do ZUS na specjalnym wzorze druku ZUS RUD. Zgłoszeniu podlegają wszystkie umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy płatnik składek. Zgłoszenie musi nastąpić najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.
 • SLIM VAT
  Ustawa zawiera pakiet rozwiązań upraszczających, doprecyzowujących i uszczelniających rozliczenia podatku VAT. Potoczna nazwa ustawy SLIM VAT (Simple Local And Modern VAT) oznacza upraszczanie obsługi podatku, dostosowywanie do specyfiki państwa oraz nowoczesność w aspekcie stosowania rozwiązań technologicznych.
 • Estoński CIT
  W 2021 roku zacznie obowiązywać w Polsce ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, powszechnie znany jako estoński CIT (nazwa pochodzi od rozwiązań wprowadzonych 20 lat temu w Estonii). Zakłada on odroczenie poboru podatku do momentu wypłaty zysku ze spółki. Zatem dochód spółki nie będzie opodatkowany w momencie osiągnięcia, lecz dopiero w momencie wydatkowania na cele konsumpcyjne.
 • Podatek CIT dla spółek komandytowych
  Począwszy od roku 2021 nastąpią zmiany w zakresie zasad opodatkowania spółek komandytowych i spółek jawnych. Nowe przepisy zakładają, że spółki komandytowe stają się podatnikami podatku dochodowego, i tym samym będą musiały rozliczać się oraz płacić podatek dochodowy od osób prawnych (19% podstawy opodatkowania lub 9% w przypadku małych podatników lub firm rozpoczynających działalność).
 • Sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
  W systemie został udostępniony raport umożliwiający przygotowanie danych wymaganych w sprawozdaniu wraz z dodatkową analizą szczegółową.
 • Podatek od sprzedaży detalicznej
  Od 1 stycznia 2021 roku zaczynają obowiązywać przepisy Ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej z dnia 06.07.2016 (Dz. U. 2020.1293). Zgodnie z art. 11a tej ustawy jej przepisy stosuje się do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od dnia 1 stycznia 2021 roku.
 • Formularz deklaracji RUD od stycznia 2021
  Zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS – dodano nową deklarację RUD w celu zgłoszenia umów o dzieło do ZUS, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów.
 • Nowe wzory deklaracji PIT
  Od nowego roku obowiązują zaktualizowane formularze i wydruki deklaracji PIT zgodne z rozporządzeniem Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązującym od 31 grudnia 2020 roku.

Dla wszystkich pracodawców, których od 1 stycznia 2021 roku obejmie obowiązek wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (tj. instytucje sektora publicznego oraz firmy wcześniej nieobjęte tym obowiązkiem) zostały wyznaczone terminy podpisania niezbędnych umów:

 • umowy o zarządzanie PPK – 26 marca 2021,
 • umowy o prowadzenie PPK – 10 kwietnia 2021.

pozostałe przedsiębiorstwa:

 • umowy o zarządzanie PPK – 23 kwietnia 2021,
 • umowy o prowadzenie PPK – 10 maja 2021.

Pracownicze Plany Kapitałowe obowiązkowe dla pracodawcy

Pracownicze Plany Kapitałowe to nowy, obowiązkowy z punktu widzenia pracodawcy, a dobrowolny dla pracownika, system długotrwałego oszczędzania, którego celem jest gromadzenie dodatkowych środków pieniężnych na poczet przyszłych emerytur. Dowiedz się, jak przygotować firmę do wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.

3 elementy wdrożenia PPK

 • Analiza przedwdrożeniowa
 • Wybór instytucji finansowej
 • Wpłaty i bieżące utrzymanie programu PPK

Funkcje, które spełniają oczekiwania przedsiębiorców
oraz spełniają wymogi stawiane przez ustawodawcę

Pracownicze Plany Kapitałowe
Nowe procesy, które muszą być obsługiwane przez system ERP

 • Bieżące naliczenie i odprowadzanie wpłat
 • Przyjmowanie i ewidencjonowanie oświadczeń pracowników o wstąpieniu, rezygnacji, zmianie wpłat na PPK
 • Terminowe przekazywanie informacji do pracowników oraz instytucji finansowych
 • Prowadzenie aktualnej dokumentacji o PPK i jej archiwizowanie
 • Procedury związane z zatrudnieniem nowego pracownika i włączeniem go do programu
 • Zmiana instytucji finansowej
 • Rozbudowany system korekt i zwrotów składek PPK dla uczestników – możliwość eksportu dokumentu PPK z podziałem na korekty i składki
 • Mechanizm operacji seryjnych
 • E-wnioski do obsługi PPK

Od dnia 1 lipca 2016 roku wszystkie duże przedsiębiorstwa muszą udostępniać Urzędowi Skarbowemu szczegółowe dane finansowo-księgowe oraz handlowe w formie elektronicznej.

Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) wiąże się z koniecznością wyposażenia informatycznych systemów księgowych w nową funkcjonalność umożliwiającą wytworzenie JPK. Za niewdrożenie JPK i nieudostępnienie danych będzie groziła odpowiedzialność karno-skarbowa. Zobacz jak się przygotować!

Jedną z tegorocznych nowelizacji, która obowiązywać będzie wszystkich podatników jest tzw. Nowy plik JPK_VAT. Termin wejścia w życie nowego pliku JPK_VAT (JPK_V7) przewidywany jest na 1 października 2020 roku.

Dotychczas zakres informacji obowiązkowo przekazywanych do organów skarbowych obejmował plik JPK_VAT oraz eDeklarację VAT-7/VAT-7K. Dodatkowo na żądanie urzędu przedsiębiorca zobligowany jest dostarczyć pozostałe struktury VAT. Zmiany w systemie deklaracji VAT pierwotnie za-planowane były na 1 kwietnia 2020 roku i miały objąć dużych przedsiębiorców. Ze względu na okoliczności związane z pandemią COVID-19, termin wejścia w życie nowych przepisów został odroczony początkowo na 1 lipca 2020 roku, natomiast wg informacji Ministerstwa Finansów z dn. 28 maja 2020, obowiązek sporządzania nowego pliku JPK_V7 przeniesiono na 1 października 2020 roku dla wszystkich przedsiębiorców.

enova365 zawsze zgodna z przepisami

System enova365 tworzymy na przejrzystych zasadach – jesteśmy zawsze gotowi do wprowadzenia zmian w przepisach polskiego prawa, a aktualizacje udostępniamy naszym Klientom w ramach ważnej licencji na oprogramowanie.

JPK

Jednolity Plik Kontrolny to plik o uzgodnionej strukturze logicznej, w którym podatnik zobowiązany jest przekazywać do organów skarbowych księgi oraz dowody księgowe. W Polsce obowiązek składania JPK wszedł w życie w latach 2016-2018 (stopniowo zostali objęci nim wszyscy podatnicy, rozpoczynając od dużych firm w styczniu 2016 roku, kończąc na mikro przedsiębiorcach w lipcu 2018 roku).

JPK_VAT

JPK_VAT to szczególny rodzaj plików kontrolnych, zawierający informacje o zakupach i sprzedaży, które wynikają z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres. W odróżnieniu od innych formatów, przedsiębiorcy muszą go wysyłać obligatoryjnie co miesiąc na bramkę Ministerstwa Finansów. Obowiązek wysyłki JPK_VAT dotyczy wszystkich podatników od 1 stycznia 2018 roku: dużych, średnich oraz małych przedsiębiorców.

eDeklaracje VAT

Niezależnie od przesyłania pliku JPK_VAT, każdy podatnik jest również zobligowany do składania eDeklaracji VAT (VAT-7 w przypadku vatowców rozliczających się miesięcznie, VAT-7K w przypadku vatowców rozliczających się kwartalnie). W związku ze zmianami w przepisach, informacje zawarte do tej pory w eDeklaracjach przesyłane będą do Ministerstwa w pliku JPK_VAT.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. rok 2019 poz. 1520 oraz Roz-porządzenie Ministra Finansów, Inwestycji I Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklara-cjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług – Dz. U. rok 2019 poz. 1988

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych już obowiązuje
Zobacz, jak system enova365 pomaga w dostosowaniu do RODO

Funkcje specjalnie dla Ciebie

Twoja kompletna baza danych osobowych
System enova365 oferuje rozwiązania z zakresu zarządzania danym pracowniczymi (moduł kadrowo-płacowy) i handlowymi (CRM). Możesz przechowywać wszystkie dane osobowe przetwarzane w Twojej firmie –⁠ w jednym miejscu. System praw w enova365 pozwala na dokładne określanie zakresu danych osobowych, praw do ich modyfikacji oraz osób, które mogą z nimi pracować.

Bezpieczeństwo danych
Oprogramowanie enova365 zapewnia bezpieczne środowisko przechowania danych, gwarantowane przez zewnętrzne niezależne audyty IT. Zarządzanie dostępem do danych czy mechanizmy szyfrowania to odpowiedź na wymogi rozporządzenia. System oparty jest na nowoczesnych technologiach – ich ciągły rozwój gwarantuje, że system będzie bezpieczny również w przyszłości.


Ewidencja i zarządzanie zgodami
Poprawne zbieranie zgód na przetwarzanie danych osobowych nie wystarczy. Twoja firma powinna posiadać system, który pozwoli na sprawne zarządzanie posiadanymi zgodami. enova365 pozwala na ewidencjonowanie różnego typu zgód, źródeł ich pochodzenia czy późniejszych modyfikacji. System posiada też funkcję filtrowania i wyszukiwania danych, w zależności od przypisanego rodzaju zgody lub czasu jej udzielenia.

program enova365 jest gotowy na e-teczki
Dowiedz się więcej o nowych przepisach i przekonaj się jak system enova365 pomoże Ci we wdrożeniu elektronicznych akt osobowych w Twojej firmie

Niższe koszty
Od 1 stycznia 2019 r. nie będzie już wymagane prowadzenie papierowej teczki akt osobowych pracownika. Dokumentacja pracownicza w formie elektronicznej pozwala na obniżenie kosztów związanych z przetrzymywaniem dokumentacji w tradycyjnych magazynach. Dzięki technologii OCR sprawnie przeniesiesz wszystkie akta pracownicze do nowego cyfrowego archiwum.

Ekologicznie i sprawnie
Możliwość podpięcia podpisu elektronicznego oraz metod uwierzytelniania dla pracowników pozwolą Ci wyeliminować papierowe umowy i dokumenty. Z enova365 będziesz również gotowy na nowe wymagania prawne – składnie raportów do ZUS oraz załączanie ewidencji czasu do teczek pracowniczych. Dzięki pulpitom do samoobsługi pracowniczej, usprawnisz komunikację między działem HR a pracownikami firmy.

Bezpieczeństwo danych
Elektroniczna teczka osobowa to lepsze bezpieczeństwo przechowywanych danych oraz odpowiedź na wymogi rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Cyfryzacja dokumentów eliminuje ryzyko związane z ich zagubieniem lub zniszczeniem.

Obsługa płatności w split payment
enova365 zapewnia bezpieczeństwo oraz pomaga w kontroli finansów firmy

Mechanizm podzielonej płatności obowiązuje od 1 lipca 2018 r.

 • Split payment teoretycznie jest dobrowolny, w praktyce może się okazać, że każdy przedsiębiorca będzie posiadał konto bankowe VAT.
 • O przejściu na mechanizm decyduje bowiem nabywca, a nie sprzedawca.
 • Zgodnie z informacjami zawartymi w komunikacie przelewu, bank ma automatycznie dzielić płatność na wartość netto i podatek VAT.

Funkcje specjalnie dla Ciebie

Mechanizm podzielonej płatności (split payment)


W związku ze zmianą przepisów, jest konieczne m.in. dostosowanie mechanizmów obsługi faktur czy zleceń przele­wów do mechanizmu podzielonej płatności. System enova365 umożliwia obsługę rozliczeń realizowanych zarówno w modelu tradycyjnym, jak i split payment.

Kontrola finansów firmy


Split payment – i związany z nim brak dostępu do środków VAT – może zachwiać płynnością finansową przedsiębiorców. Analizy cash flow oraz Business Intelligence pozwalają sprawniej zarządzać i kontrolować finanse Twojego przedsiębiorstwa. Webservice bankowy pozwala na bieżąco kontrolować stany kont firm.